OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ako aj zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ohľadom informácií súvisiacich s ochranou osobných údajov pre prevádzkovateľa  kontaktujte zodpovednú osobu. Email.: info@hofmann-personal.sk


Vymedzenie pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporiadanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie a likvidácii automatizovanými, alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré slúži na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Prevádzkovateľom  pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľ v tomto prípade spoločnosti I.K.Hofmann s.r.o.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V tomto prípade  je to  prevádzkovateľ .

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejne moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.


Zásady spracovania osobných údajov prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom.

Tieto sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov.

Prevádzkovateľ je  technicky vybavený na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, najmä ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným zaobchádzaním, ochranou pred poškodením či stratou.


Zákonnosť spracovania osobných údajov prevádzkovateľom

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu, a to najmä za účelom sprostredkovania zamestnania u iného zamestnávateľa (príjemca) alebo dočasného pridelenia k zamestnávateľovi, ktorý ponúka pracovné príležitosti pre agentúrnych zamestnancov. Za tým účelom je dotknutá osoba povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny:

Právnym základom sú osobitné zákony v pracovnoprávnej legislatíve a mzdovej oblasti a to najmä zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom fonde, zákon o nelegálnej práci, zákon o cestovných náhradách, zákon o minimálnej mzde, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o náhrade príjmu, exekučný poriadok, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon o BOZP a ďalšie, t. z., spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Ďalším právnym základom je zmluvný  vzťah s dotknutou osobou, najmä v súvislosti s uzatvorením pracovno- právneho vzťahu.

V prípade získania súhlasu dotknutej osoby, je rozsah a účel spracovania osobných údajov vymedzený v samotnom súhlase dotknutej osoby. Získané osobné údaje sú spracované zásadne len na účel, na ktorý boli získané.

Súhlas dotknutej osoby

V prípade získavania a spracovania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, je zamestnanec pred ich poskytnutím informovaný o účele, rozsahu a dobe platnosti súhlasu.

Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomnou formou a doručený na adresu zamestnávateľa, ktorému bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 Kategórie príjemcov osobných údajov

  • Orgány štátnej a verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, inšpektoráty práce, exekútorské kancelárie, ÚPSVR a ďalšie)
  • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
  • Doplnkové dôchodkové spoločnosti
  • Komerčné poisťovne
  • Spoločnosti zabezpečujúce informačné a technické prostredie spoločností
  • Stravovacie spoločnosti
  • Spoločnosti zabezpečujúce BOZP
  • Užívateľskí zamestnávatelia
  • Spoločnosti určené na likvidáciu a skartovanie

Doba uchovávania osobných údajov

Po skončení účelu sa osobné údaje spracujú a uchovávajú len v nevyhnutnom rozsahu a to na účely archivácie, štatistiky a v zmysle platnej legislatívy.

V prípade získania osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby, je doba platnosti vymedzená v konkrétnom súhlase.

Dotknutá osoba má právo:

Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie. Tieto údaje sa poskytujú vo forme v akej si ich dotknutá osoba vyžiada.

Požadovať od prevádzkovateľa informácie o účeloch spracovania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov dotknutých osobných údajov, dobu uchovania dotknutých osobných údajov.

Požadovať uvedenie zdroja, ak osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby.

Požadovať informáciu o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov.

Na vymazanie osobných údajov a to v prípade, ak spracovanie nie je naďalej potrebné, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, alebo ak namieta k  spracovaniu osobných údajov, ak sú údaje spracovávané nezákonne, ak musia byť osobné údaje vymazané, aby bola splnená povinnosť podľa osobitného zákona, boli údaje získané v súvislosti s ponukovou službou na obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné .

Podať návrh na začatie konania voči spločnosti v prípade, ak sú ohrozené práva dotknutej osoby. Byť informovaná, či spracovanie jej osobných údajov je zákonná alebo zmluvná požiadavka, alebo požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je povinná poskytnúť tieto údaje príp. o následkoch ich neposkytnutia, byť informovaná o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania.

Má byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov a to bez zbytočného odkladu, ak to môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby, podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť odpovede dotknutej osobe na základe bodov vyššie bez zbytočného odkladu, a v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade potreby je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Prevádzkovateľ je povinný o takomto predĺžení dotknutú osobu informovať.

 

 

Nastavenia súborov cookie